Hospodaření s odpady

Zde se nachází základní informace, když potřebujete vědět, jak se zbavit odpadu a co za to po vás obec bude chtít.

Obec Valašská Polanka zajišťuje svoz a likvidaci odpadu z vašich domácností. Svozová společnost odebírá :

Směsný domovní odpad:
z kovových (ev. plastových) popelnic, černých pytlů. Ráno v den svozu je na popelnici potřeba zavěsit žeton, který dostanete na OÚ. Na pytle se žetony nedávají.

Tříděný odpad:
odevzdává se v barevných pytlích (ty dostanete na obecním úřadě)
- žluté – plasty + kovové obaly (plechovky) z potravin a nápojů
- oranžové – nápojové kartony
- modré – papír, kartony
- bílé – bílé sklo
- zelené – barevné sklo.
Tříděný odpad můžete uložit i do 1100 l barevných kontejnerů, které jsou umístěny na sběrných místech (dále jen SM) v obci. Mapka sběrných míst v obci je zde:

Jedlé tuky a oleje:
Tento odpad můžete v uzavřených obalech uložit do označených platových nádob na SM.

Biologicky rozložitelný odpad:
Tráva, odpad ze zahrad, ořezy větví – to vše můžete zpracovat do kompostérů, které jste od obce obdrželi, nebo uložit na skládkách komunitní kompostárny (viz mapka SM).

Nebezpečný a objemný odpad:
Na předem určeném místě obec zajišťuje dvakrát do roka hromadný svoz tohoto odpadu. Celoročně jej můžete odevzdat také ve sběrném dvoře v areálu fy Sběratelství s.r.o.

Kovy a elektroodpad:
Elektroodpad můžete uložit do sběrných kontejnerů na SM (viz mapka), při svozu objemného a nebezpečného odpadu, nebo ve sběrném dvoře fy Sběratelství.

Textil:
Starý textil můžete uložit do sběrných kontejnerů na SM (viz mapka).

Stavební odpad:
Po dohodě na OÚ jej v malém množství můžete uložit do kontejneru na ploše „u Rašků“.

Harmonogram svozů - zde

Svozová trasa je zde

Obecního systému nakládání s odpady mohou využít i v obci podnikající fyzické či právnické osoby a to po uzavření smlouvy s Obcí Valašská Polanka. Návrh smlouvy je zde.

Aktuální vyhlášku o systému nakládání s odpady najdete na těchto (obecních) webových stránkách.

Poplatek za využívání systému nakládání s odpady dle platné vyhlášky je na rok 2023:
600,- Kč za osobu.
Vyhláška stanovuje také podmínky, za kterých je možné uplatnit slevu (300,- Kč) na poplatníka.

Informace o nakladání s odpady v roce 2022 najdete v příloze " Dotazník EKOKOM"